Žūrijas komisijas ziņojums

1. Metu konkurss “Biroju ēkas jaunbūve Rīgā, Marijas ielā 2” – turpmāk tekstā Konkurss.

Konkursa uzdevums un mērķis.

Konkursa mērķis – iegūt iespējami labāko un ekonomiski pamatotāko ēkas apbūves ieceri
Rīgā, Marijas ielā 2, ar kvalitatīvāko pilsētbūvniecisko un arhitektonisko risinājumu Biroju ēkas
jaunbūvei, ievērtējot konkursa Nolikumu un projektēšanas programmu.
Konkursa uzdevums – ir apbūves iecere, kas atspoguļo labāko perspektīvās telpiskās attīstības koncepciju un arhitektonisko risinājumu Biroju ēkas jaunbūvei ēkai Rīgā, Marijas ielā 2, turpmāk tekstā “Konkursa objekts”. Konkursā iegūtais labākais priekšlikums – 1. vietas ieguvušais meta risinājums – tiks ņemts par pamatu, lai izstrādātu būvniecības ieceri, kas tiks balstīta uz piedāvāto būvapjomu, arhitektonisko vīziju un funkcionalitāti.
Konkursa balvu fonds – 10 000,00 EUR (desmit tūkstoši euro, 00 centi).

2. Konkursa rīkotājs.

Konkursa rīkotājs – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “REGALS NAMI”, reģ. Nr. 40003647390, juridiskā adrese: Tērbatas iela 30, Rīga, LV-1011

3. Konkursa žūrijas komisijas sastāvs.

Žūrijas komisijas priekšsēdētājs Aleksandrs Savčenko,
Konkursa rīkotāja pārstāvis.

Žūrijas komisijas locekļi:
Jānis Brants, konkursa rīkotāja pārstāvis,
Marina Levina, arhitekte, NKMP pārstāve,
Viesturs Brūzis, arhitekts, Rīgas pilsētas būvvaldes pārstāvis,
Juris Bērziņš, arhitekts, Latvijas arhitektu savienības nozīmētais pārstāvis,
Jānis Zvejnieks, arhitekts, Latvijas arhitektu savienības nozīmētais pārstāvis.
Žūrijas komisijas atbildīgā sekretāre:
Dace Kalvāne, arhitekte (piedalās žūrijas komisijas sēdēs bez balss tiesībām).
Žūrijas komisijas darbā nevarēja piedalīties NKMP pārstāve Marina Levina, bet iesniedza
Žūrijas atbildīgajai sekretārei savu individuālo konkursa darbu vērtējumu.

4. Žūrijas komisijas lēmums par godalgu ieguvējiem un godalgu sadalījums

2020. gada 2. martā pabeigta “Biroju ēkas jaunbūve Rīgā, Marijas ielā 2” metu konkursa iesniegto darbu izvērtēšana un atbilstoši MK 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 trešās nodaļas 212.punktam sagatavots Žūrijas komisijas atzinums.

Žūrijas komisija nolēma piešķirt darbam ar:

– devīzi MA969 pirmo vietu un 3 500.00 EUR (trīs tūkstošus piecus simtus EUR) balvu,
– devīzi MA100 otro vietu un 2 500.00 EUR (divus tūkstošus piecus simtus EUR) balvu,
– ar devīzi ML111 trešo vietu un 2 000.00 EUR (divus tūkstošus EUR) balvu,
– devīzēm XX001 un MR100 veicināšanas balvu 1000.00 EUR (viens tūkstotis EUR) apmērā katram.

5. Ziņas par uzvarēju un godalgu saņēmējiem:

META DEVĪZEGODALGAAUTORS
MA969 3500.00 EURSIA “BB STUDIJA”
MA100 2500.00 EURSIA “LAUDER ARHITECTS”
ML111 2000.00 EURAPVIENĪBA “SAMPLING+” un ILZE DIDRIHSONE
XX011000.00 EURUNITED RIGA ARCHITECTS
MR1001000.00 EURSIA “MALUS ARCHITCTS”

Žūrijas komisijas atbildīgā sekretāre
Mgr.arch.Dace Kalvāne

Rīgā, 2020. gada 2. martā